ආරම්භක දේශනා 2016-12-12T20:52:29+00:00

ආරම්භක දේශනා

දහම් මග නිවැරදිව හඳුනාගැනීමට උපකාර වනු පිණිස පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද දේශනා මාලාව