පොහොය දින දර්ශනය

/පොහොය දින දර්ශනය
පොහොය දින දර්ශනය 2017-06-14T09:52:21+00:00

මාසය

 • දුරුතු
 • නවම්
 • මැදින්
 • බක්
 • වෙසක්
 • පොසොන්
 • ඇසළ
 • නිකිණි
 • බිනර
 • වප්
 • ඉල්
 • උඳුවප්

puraපුර අටවක

 • ජන. 05 බ්‍රහස්.
 • පෙබ. 04 සෙන.
 • මාර්තු 05 ඉරිදා
 • අප්‍රේල් 03 සඳුඳා
 • මැයි 03 බදාදා
 • ජුනි 01 බ්‍රහස්.
 • ජූලි 01 සෙන.
 • ජූලි 30 ඉරිදා
 • අගෝ. 29 අඟ.
 • සැප්. 28 බ්‍රහස්.
 • ඔක්. 27 සිකුරාදා
 • නොවැ. 26 ඉරිදා

pasaloswakaපුර පසලොස්වක

 • ජන. 12 බ්‍රහස්. 
 • පෙබ. 10 සිකුරාදා 
 • මාර්තු 12 ඉරිදා 
 • අප්‍රේල් 10 සඳුඳා
 • මැයි 10 බදාදා 
 • ජූනි 08 බ්‍රහස්. 
 • ජූලි08සෙන.
 • අගෝ. 07 සඳුඳා 
 • සැප්. 05 අඟ. 
 • ඔක්. 05 බ්‍රහස්. 
 • නොවැ. 03 සිකුරාදා 
 • දෙසැ. 03 ඉරිදා 

avaඅව අටවක

 • ජන. 19 බ්‍රහස්. 
 • පෙබ. 18 සෙනසු.
 • මාර්තු 20 සඳුඳා 
 • අප්‍රේල් 19 බදාදා
 • මැයි 18 බ්‍රහස්.
 • ජූනි 17 සෙන.
 • ජූලි 16 ඉරිදා
 • අගෝ. 15 අඟ.
 • සැප්. 13 බදාදා 
 • ඔක්. 12 බ්‍රහස්. 
 • නොවැ. 10 සිකුරාදා 
 • දෙසැ. 10 ඉරිදා 

amawakaඅමාවක

 • ජන. 27 සිකුරාදා
 • පෙබ. 26 ඉරිදා
 • මාර්තු 27 සඳුඳා
 • අප්‍රේල් 26 බදාදා
 • මැයි 25 බ්‍රහස්.
 • ජූනි 23 සිකුරාදා
 • ජූලි 23 ඉරිදා
 • අගෝ. 21 සඳුඳා
 • සැප්. 19 අඟ.
 • ඔක්. 19 බ්‍රහස්.
 • නොවැ. 17 සිකුරාදා
 • දෙසැ. 17 ඉරිදා

පොහොය වර්ණනාව

 • දුරුතු
 • නවම්
 • මැදින්
 • බක්
 • වෙසක්
 • පොසොන්
 • ඇසළ
 • නිකිණි
 • බිනර
 • වප්
 • ඉල්
 • උඳුවප්