සතර පොහොය දින දර්ශනය

/සතර පොහොය දින දර්ශනය
සතර පොහොය දින දර්ශනය 2018-01-09T13:12:37+00:00

මාසය

 • දුරුතු
 • නවම්
 • මැදින්
 • බක්
 • වෙසක්
 • අධි පොසොන්
 • පොසොන්
 • ඇසළ
 • නිකිණි
 • බිනර
 • වප්
 • ඉල්
 • උඳුවප්

puraපුර අටවක

 • දෙසැ. 26 අඟ.
 • ජන. 24 බදාදා.
 • පෙබ. 23 සිකු.
 • මාර්තු 24 සෙන.
 • අප්‍රේල් 22 ඉරිදා
 • මැයි 22 අඟ.
 • ජුනි 20 බදාදා.
 • ජූලි 19 බ්‍රහස්.
 • අගෝ. 18 සෙන.
 • සැප්. 16 ඉරිදා
 • ඔක්. 16 අඟ.
 • නොවැ. 15 බ්‍රහස්.
 • දෙසැ. 15 සෙන.

pasaloswakaපුර පසළොස්වක

 • ජන. 01 සඳුදා 
 • ජන. 31 බදාදා. 
 • මාර්තු 01 බ්‍රහස්. 
 • මාර්තු 31 සෙන. 
 • අප්‍රේල් 29 ඉරිදා
 • මැයි 29 අඟ. 
 • ජුනි 27 බදාදා 
 • ජූලි 27 සිකු. 
 • අගෝ. 25 සෙන. 
 • සැප්. 24 සඳුදා 
 • ඔක්. 24 බදාදා. 
 • නොවැ. 22 බ්‍රහස්. 
 • දෙසැ. 22 සෙන. 

avaඅව අටවක

 • ජන. 08 සඳුදා
 • පෙබ. 07 බදාදා
 • මාර්තු 09 සිකුරාදා
 • අප්‍රේල් 08 ඉරිදා
 • මැයි 08 අඟ.
 • ජුනි 06 බදාදා
 • ජූලි 06 සිකු.
 • අගෝ. 04 සෙන.
 • සැප්. 03 සඳුදා
 • ඔක්. 02 අඟ.
 • ඔක්. 31 බදාදා
 • නොවැ. 30 සිකු.
 • දෙසැ. 29 සෙන.

amawakaඅමාවක

 • ජන. 16 අඟ.
 • පෙබ. 15 බ්‍රහස්.
 • මාර්තු 17 සෙන.
 • අප්‍රේල් 15 ඉරිදා
 • මැයි 15 අඟ.
 • ජුනි 13 බදාදා
 • ජූලි 12 බ්‍රහස්.
 • අගෝ. 11 සෙන.
 • සැප්. 09 ඉරිදා
 • ඔක්. 08 සඳුදා
 • නොවැ. 07 බදාදා
 • දෙසැ. 06 බ්‍රහස්.
 • ජන. 05 සෙන.

පොහොය වර්ණනාව

 • දුරුතු
 • නවම්
 • මැදින්
 • බක්
 • වෙසක්
 • අධි පොසොන්
 • පොසොන්
 • ඇසළ
 • නිකිණි
 • බිනර
 • වප්
 • ඉල්
 • උඳුවප්