මාසය

 • දුරුතු
 • නවම්
 • මැදින්
 • බක්
 • වෙසක්
 • පොසොන්
 • ඇසළ
 • නිකිණි
 • බිනර
 • වප්
 • ඉල්
 • උඳුවප්

puraපුර අටවක

 • ජන. 05 බ්‍රහස්.
 • පෙබ. 04 සෙන.
 • මාර්තු 05 ඉරිදා
 • අප්‍රේල් 03 සඳුඳා
 • මැයි 03 බදාදා
 • ජුනි 01 බ්‍රහස්.
 • ජූලි 01 සෙන.
 • ජූලි 30 ඉරිදා
 • අගෝ. 29 අඟ.
 • සැප්. 28 බ්‍රහස්.
 • ඔක්. 27 සිකුරාදා
 • නොවැ. 26 ඉරිදා

pasaloswakaපුර පසලොස්වක

 • ජන. 12 බ්‍රහස්. 
 • පෙබ. 10 සිකුරාදා 
 • මාර්තු 12 ඉරිදා 
 • අප්‍රේල්10සඳුඳා
 • මැයි 10 බදාදා 
 • ජූනි 08 බ්‍රහස්.
 • ජූලි 08 සෙන. 
 • අගෝ. 07 සඳුඳා 
 • සැප්. 05 අඟ. 
 • ඔක්. 05 බ්‍රහස්. 
 • නොවැ. 03 සිකුරාදා 
 • දෙසැ. 03 ඉරිදා 

avaඅව අටවක

 • ජන. 19 බ්‍රහස්. 
 • පෙබ. 18 සෙනසු.
 • මාර්තු 20 සඳුඳා 
 • අප්‍රේල් 19 බදාදා
 • මැයි 18 බ්‍රහස්.
 • ජූනි 17 සෙන.
 • ජූලි 16 ඉරිදා
 • අගෝ. 15 අඟ.
 • සැප්. 13 බදාදා 
 • ඔක්. 12 බ්‍රහස්. 
 • නොවැ. 10 සිකුරාදා 
 • දෙසැ. 10 ඉරිදා 

amawakaඅමාවක

 • ජන. 27 සිකුරාදා
 • පෙබ. 26 ඉරිදා
 • මාර්තු 27 සඳුඳා
 • අප්‍රේල් 26 බදාදා
 • මැයි 25 බ්‍රහස්.
 • ජූනි 23 සිකුරාදා
 • ජූලි 23 ඉරිදා
 • අගෝ. 21 සඳුඳා
 • සැප්. 19 අඟ.
 • ඔක්. 19 බ්‍රහස්.
 • නොවැ. 17 සිකුරාදා
 • දෙසැ. 17 ඉරිදා

දුරුතු

 • පුර අටවක – ජන. 05 බ්‍රහස්.
 • පුර පසලොස්වක – ජන.12බ්‍රහස්.
 • අව අටවක – ජන. 19 බ්‍රහස්.
 • අමාවක – ජන. 27 සිකුරාදා

නවම්

 • පුර අටවක – පෙබ. 04 සෙන.
 • පුර පසලොස්වක – පෙබ. 10 සිකුරාදා
 • අව අටවක – පෙබ. 18 සෙන.
 • අමාවක – පෙබ. 26 ඉරිදා

මැදින්

 • පුර අටවක – මාර්තු 05 ඉරිදා
 • පුර පසලොස්වක – මාර්තු 12 ඉරිදා
 • අව අටවක – මාර්තු 20 සඳුඳා
 • අමාවක – මාර්තු 27 සඳුඳා

බක්

 • පුර අටවක – අප්‍රේල් 03 සඳුඳා
 • පුර පසලොස්වක – අප්‍රේල් 10 සඳුඳා
 • අව අටවක – අප්‍රේල් 19 බදාදා
 • අමාවක – අප්‍රේල් 26 බදාදා

වෙසක්

 • පුර අටවක – මැයි 03 බදාදා
 • පුර පසලොස්වක – මැයි 10 බදාදා
 • අව අටවක – මැයි 18 බ්‍රහස්.
 • අමාවක – මැයි 25 බ්‍රහස්.

පොසොන්

 • පුර අටවක – ජුනි 01 බ්‍රහස්.
 • පුර පසලොස්වක – ජූනි 08 බ්‍රහස්.
 • අව අටවක – ජූනි 17 සෙන.
 • අමාවක – ජූනි 23 සිකුරාදා

ඇසළ

 • පුර අටවක – ජූලි 01 සෙන.
 • පුර පසලොස්වක – ජූලි 08 සෙන.
 • අව අටවක – ජූලි 16 ඉරිදා
 • අමාවක – ජූලි 23 ඉරිදා

නිකිණි

 • පුර අටවක – ජූලි 30 ඉරිදා
 • පුර පසලොස්වක – අගෝ. 07 සඳුඳා
 • අව අටවක – අගෝ. 15 අඟ.
 • අමාවක – අගෝ. 21 සඳුඳා

බිනර

 • පුර අටවක – අගෝ. 29 අඟ.
 • පුර පසලොස්වක – සැප්. 05 අඟ.
 • අව අටවක – සැප්. 13 බදාදා
 • අමාවක – සැප්. 19 අඟ.

වප්

 • පුර අටවක – සැප්. 28 බ්‍රහස්.
 • පුර පසලොස්වක – ඔක්. 05 බ්‍රහස්.
 • අව අටවක – ඔක්. 12 බ්‍රහස්.
 • අමාවක – ඔක්. 19 බ්‍රහස්.

ඉල්

 • පුර අටවක – ඔක්. 27 සිකුරාදා
 • පුර පසලොස්වක – නොවැ. 03 සිකුරාදා
 • අව අටවක – නොවැ. 10 සිකුරාදා
 • අමාවක – නොවැ. 17 සිකුරාදා

උඳුවප්

 • පුර අටවක – නොවැ. 26 ඉරිදා
 • පුර පසලොස්වක – දෙසැ. 03 ඉරිදා
 • අව අටවක – දෙසැ. 10 ඉරිදා
 • අමාවක – දෙසැ. 17 ඉරිදා