දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන්

/දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන්
දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන් 2016-12-14T16:17:58+00:00
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
වඩුවාව, යටිගල්ඔළුව,
පොල්ගහවෙල.
(60314)
+94 37 2 244 602 / +94 37 4 942 746
+94 37 4 942 747 (සදහම් ප්‍රකාශන)
info@mahamevnawa.lk
www.mahamevnawa.lk
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව මහා විහාරය,
උඩඅපරැක්ක, අපරැක්ක,
මාතර.
+94 41 4935291
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව ධම්මචේතිය භාවනා අසපුව,
වටවන්දනාව පාර, ලෝලුගස්වැව,
අනුරාධපුර. (50000)
+94 25 4 928 155
වැඩි විස්තර
බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරය,
නව නුවර පාර, පිට්ටුගල,
මාලඹේ. (10115)
+94 112413025 / +94 11 4378720
amawatura@mahamevnawa.lk
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
දකුණු පාලියාගම,
ආනමඩුව.
(61500)
+94 32 4 930 974
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
මහ මූකලන්යාය,
ඉබ්බාගමුව.
(60500)
+94 37 4 942 743
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
හිඳගොල්ල, උයන්දන,
කුරුණෑගල. (60000)
+94 37 4 942 744
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
දකුණු අඩවිකන්ද, එරත්න,
කුරුවිට. (70506)
+94 45 4 927 713
මහමෙව්නාව බෝධිඥාන භාවනා අසපුව,
රාජසිංහ මාවත, හේවාගම,
කඩුවෙල.
(10640)
+94 11 4 377 924 / +94 11 2 537 337
info.bodhignana@gmail.com
www.shraddha.lk
වැඩි විස්තර
අමාසිසිල මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
පෙරගිරිගම,
කතරගම.
(91400)
+94 47 4 931 377
මහමෙව්නාව ධම්මගිරි භාවනා අසපුව,
91 පෙදෙස,
වැව්සිරිගම, කන්තලේ.
(31300)
+94 26 4 929 024
වැඩි විස්තර