දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන්

/දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන්
දේශීය මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවන් 2018-02-07T12:10:35+00:00

වයඹ පළාත

මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
වඩුවාව, යටිගල්ඔළුව,
පොල්ගහවෙල.
(60314)
+94 37 2 244 602 / +94 37 4 942 746
+94 37 4 942 747 (සදහම් ප්‍රකාශන)
info@mahamevnawa.lk
www.mahamevnawa.lk
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
දකුණු පාලියාගම,
ආනමඩුව.
(61500)
+94 32 4 930 974
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
මහ මූකලන්යාය,
ඉබ්බාගමුව.
(60500)
+94 37 4 942 743
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
හිඳගොල්ල, උයන්දන,
කුරුණෑගල. (60000)
+94 37 4 942 744
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
තඹකන්ද,
සඳලංකාව.
(60176)
+94 31 4 936 015
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
බණ්ඩාරනායක පෞද්. රෝහල පාර,
වතුපිටිවල,
නිට්ටඹුව.
(11880)
+94 33 4 934 326
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
අල්ගම,
පොතුහැර.
(71607)
+94 37 4 942 742
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
ලියනගම,
පොල්පිතිගම.
(60620)
+94 37 4 942 741
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
මාවුනාව,
බෝවත්ත.
+94 37 4937 350
වැඩි විස්තර
මහමෙව්නාව භාවනා අසපුව,
උඩුවේරිය, මහව.
(60600)
+94 37 4 942 738
වැඩි විස්තර

බස්නාහිර පළාත

බුදු පසේබුදු අරහන්තක මහා විහාරය,
නව නුවර පාර, පිට්ටුගල,
මාලඹේ. (10115)
+94 112413025 / +94 11 4378720
amawatura@mahamevnawa.lk
වැඩි විස්තර