අලුත් දහම් වැඩසටහන 20 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2017-12-13T21:07:02+00:00
අලුත් දහම් වැඩසටහන 21 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2017-11-13T18:33:01+00:00
අලුත් දහම් වැඩසටහන 19 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2017-11-06T22:12:36+00:00
අලුත් දහම් වැඩසටහන 24 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) 2017-11-01T16:50:40+00:00