අලුත් දහම් වැඩසටහන 27 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2018-02-24T21:39:03+00:00
අලුත් දහම් වැඩසටහන 26 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2018-02-24T21:20:02+00:00
අලුත් දහම් වැඩසටහන 25 (ගැඹුරු දහම පහසුවෙන් අවබෝධ කරවන ධර්ම දේශනා මාලාව) – Video 2018-02-24T21:17:25+00:00