සිරි ගෞතම සම්බුද්ධරාජ මාළිගාව 2017-05-05T17:47:52+00:00
Siri Gauthama Sambuddha Raja Maligawa
Siri Gauthama Sambuddha Raja Maligawa

සැබෑ වූ සිහිනය

සම්පූර්ණ ලිපියට

හැඳින්වීම

සම්පූර්ණ ලිපියට

වන්දනා චාරිකාව

සම්පූර්ණ ලිපියට

සුගන්ධ කුටිය

සම්පූර්ණ ලිපියට