නවතම සදහම් ප්‍රකාශන

/නවතම සදහම් ප්‍රකාශන
නවතම සදහම් ප්‍රකාශන 2018-02-23T21:20:39+00:00

මේ සියලු සදහම් ග්‍රන්ථ ඔබට දිවයින පුරා ඇති ඕනෑම මහමෙව්නාව භාවනා අසපු ශාඛාවකින් හා බොරැල්ලේ YMBA ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටි ත්‍රිපිටක සදහම් පොත් මැදුරෙන් ලබාගත හැකියි.

විමසීම් – 0374942747 (සදහම් පොත් මැදුර – පොල්ගහවෙල)

ත්‍රිපිටක සදහම් පොත් මැදුර

අංක 70/A/7/OB, YMBA ගොඩනැගිල්ල, බොරැල්ල, කොළඹ 08

දුරකතන – 077 47 47 161 / 011 425 59 87
ඊමේල් – thripitakasadahambooks@gmail.com

මෙම සදහම් ග්‍රන්ථ තැපෑලෙන් ඔබ වෙත ගෙන්වා ගැනීම සඳහා විමසන්න – 077 47 47 161

Buy Online Via   Amazon.com or Ceypearl.com

New Publications of Mahamevnawa Buddhist Monastery in Sri Lanka. Kiribathgoda Gnanananda Thero, Buddhism in Sri Lanka,නවතම සදහම් ප්‍රකාශන – New Publications