ධර්මශාලාව
Home 2017-07-16T21:15:48+00:00

Mahamevnawa is an organization of monasteries established for the sake of spiritual development of human beings through the teachings of the Sakyamuni Buddha who was born in 500 B.C. Our only wish is to give you spiritual help in order to make your mind pure which is useful for the realization of Nibbana: the unbounded liberation. Now we have already established over 50 branch monasteries to give you a more space to practice spiritual life. In this purpose, there are thousands of people who have joined with us to practice this joyful spiritual life together. Now, we have spent 17 years with you, with our pure service.

Mahamevnawa. Mahamevna. Mahamewnawa. Mahamewnava Monastery. Hermitage. Buddhism in Sri Lanka. Asapuwa. Meditation. Buddha. Lord Buddha. Gautama Buddha. Truth. Noble Truths. Religion. Philosophy. Independence. Reality. Sinhalese. Sinhala. Pain. Sorrow. Venerable Kiribathgoda Gnananada Thero. Mahamevnawa bana. wandana. pirith. Bhawana. Sambuddha raja maligawa.

Buddhism in English
අද ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ
ක් වූ
මස

පොල්ගහවෙල මහමෙව්නාව භාවනා අසපු මූලස්ථානයේ පැවැත්වෙන සදහම් වැඩසටහන්

  • පොහෝ දා දම් සභාව –  ජූලි මස 08 වන සෙනසුරාදා දින (ඇසළ පුන් පොහෝ දා) පෙ.ව. 6.00 සිට පසුදා පෙ.ව. 6.00 දක්වා

  • ළමා සදහම් වැඩසටහන – ජූලි මස 08 වන සෙනසුරාදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා

  • මාසික සදහම් වැඩසටහන –  ජුලි මස ‍16 වන ඉරිදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා

  • යොවුන් සදහම් හමුව –  ජුලි මස 23 වන ඉරිදා දින පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා

වැඩි විස්තර සඳහා විමසන්න – දුර: 037 2244602

මාසික සදහම් වැඩසටහන පැවැත්වෙන දිනයන්

සිතට සුවදෙන භාවනා

භාවනාව තුළින් ඔබේ මිනිස් ජීවිතය වඩාත්ම සුවපත් කරන අතර වඩාත්ම අර්ථවත් කරයි. භාවනා කිරීම කියන්නේ ඔබේ සිත දියුණු කරගන්නා සුවිශේෂී ක්‍රමයකටයි. සිත දියුණු කරගන්නා ක්‍රමය භාවනාව යනුවෙන් හඳුන්වමු. ඔබට පුළුවන් නම් භාවනාව දියුණු කරගන්නට මේ ජීවිතයේදීම ඔබේ සිත වේගයෙන් දියුණු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ ලෝකේ ස්වල්ප දෙනයි සිත දියුණු කරන්නේ. අන්න ඒ ටික දෙනා අතරට ඔබට පැමිණෙන්නට පුළුවනි. බොහෝම සිහි කල්පනාවෙන් යුතුව, බොහෝ අවධානයෙන් යුතුව මෙය හදාරන්න. අපි ක්‍රම ක්‍රමයෙන් කියාදෙනවා ජීවිතයේ ගැඹුරක් දකින්නට හැකි අයුරු.

පිවිසෙන්න

සතර පොහොය දිනයන්

පොහොය දින දර්ශනයට

පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් සරල සිංහලයට පරිවර්තනය කරන ලද ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේලා දැන් ඔබට AMAZON වෙතින් මිලදී ගත හැකිය.

AMAZON TRIPITAKA BOOKS

නරසීහ ගාථා

නවතම ධර්ම දේශනා video

නවතම ධර්ම දේශනා Audio

අමා දම් විල

More Dhamma Talks